Liczba odwiedzin strony: 14124 Osób na stronie: 7
 

Biuro Monitorowania Wierzytelności

 
Dziennik Ustaw 2001 Nr 154 poz. 1799 - Zmiana ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
USTAWA z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2001 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz w Rządowym Centrum Legislacji,";   2)   w art. 5 w pkt 1 w lit. a) wyrazy "komornicy sądowi" zastępuje się wyrazami "pracownicy Rządowego Centrum Legislacji";   3)   po art. 29a dodaje się art. 29b-29d w brzmieniu: "Art. 29b.   W 2002 r. kwoty bazowe i wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń nie są waloryzowane. Art. 29c. 1.   Podstawę do określenia wynagrodzeń w 2002 r. dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, bez wynagrodzeń wypłaconych ponad wynagrodzenia ustalone zgodnie z art. 6, które mogą wynikać z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1-4, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2. 2.   Podstawę, o której mowa w ust. 1, dla nauczycieli ustala się z uwzględnieniem zwiększenia wynagrodzeń wynikających z uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego, określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615). Art. 29d.    W 2002 r. wynagrodzenia finansowane ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1, nie mogą przekroczyć...
KRS 0000158247 - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW "PROMIEŃ" W WIELICZCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW "PROMIEŃ" W WIELICZCE ZWIĄZEK ZAWODOWY 2003-04-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIENKIEWICZA 13 32-020 WIELICZKA-MIASTO WIELICZKA WIELICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 356385033 0000158247
KRS 0000158246 - PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BOMAFAR JAN BORKOWSKI I S-KA" SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BOMAFAR JAN BORKOWSKI I S-KA" SP. J. SP. J. 2003-04-10 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
20 66-133 DĄBRÓWKA KARGOWA ZIELONOGÓRSKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(68) 352-50-20 (68) 352-55-10 info@bomafor.pl http://www.bomafor.pl
NIP: REGON: KRS:
923-138-73-28 970678484 0000158246
KRS 0000158245 - BRUN-POL POMORZE KUJAWY SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BRUN-POL POMORZE KUJAWY SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-04-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 19 87-100 TORUŃ M. TORUŃ M. TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(56) 650-96-88, (56) 659-91-40 (56) 650-96-88, (56) 651-02-98 biuro@brun-pol.com.pl http://www.brun-pol.com.pl
NIP: REGON: KRS:
879-100-07-78 1265479 0000158245
KRS 0000158244 - KLUB RODZICÓW, ABSOLWENTÓW, PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEPOŁOMICACH "RAPP"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KLUB RODZICÓW, ABSOLWENTÓW, PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEPOŁOMICACH "RAPP" STOWARZYSZENIE 2003-04-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZKOLNA 3 32-005 NIEPOŁOMICE NIEPOŁOMICE WIELICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
683-188-94-56 356709872 0000158244
KRS 0000158243 - SPÓŁDZIELNIA "OSIEDLE PIECEWO" W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁDZIELNIA "OSIEDLE PIECEWO" W LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNIA 2003-04-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
36/12 87-330 PIECEWO JABŁONOWO POMORSKIE BRODNICKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 870307874 0000158243